column bert nelissen

Privacy

“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”

[Grondwet – art. 10]

SCROLL OMLAAG

Columnist Bert Nelissen

Privacy is een heel belangrijk recht van elk mens en wordt beschermd door onze Grondwet en andere internationale regelgeving. Het gaat om te kunnen zijn, wie je wil zijn en om zelf onbespied en onbewaakt te kunnen leven en zelf te bepalen wie welke informatie mag ontvangen. Zonder twijfel heeft iedereen over de nieuwe privacywetgeving gehoord of gelezen, die vanaf 25 mei 2018 voor iedereen geldt in heel Europa. In Nederland is dat uitgewerkt in de Algemene verordening gegevensbescherming – kortweg: AVG – als opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van je weet. De AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook binnen INNOVO hebben wij met zijn allen de plicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en duidelijk te zijn over welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel en daarvan een administratie bij te houden.

De AVG geeft ons als burger ook meer mogelijkheden om op te komen voor onszelf bij verwerking van persoonsgegevens. Naast bestaande rechten als toestemming, inzien, laten wijzigen of volledig laten wissen van gegevens, is er het recht op dataportabiliteit en vergetelheid, die helemaal passen in het huidige digitale tijdperk. Ook binnen INNOVO nemen wij een juiste en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel serieus. In de afgelopen periode hebben wij ons voorbereid om AVG-proof te zijn. Via de website maken wij duidelijk hoe wij de privacy borgen van onze medewerkers, onze leerlingen en ouders en anderen.

Natuurlijk moeten wij ook ons werk goed kunnen blijven doen en zijn veel verwerkingen gewoon mogelijk al dan niet na toestemming. De allerbelangrijkste voorwaarde om samen goed invulling te geven aan privacy is de bewuste omgang met persoonsgegevens en ons gedrag en handelen daarop af te stemmen. De privacy-kaart is daar een goed hulpmiddel bij.