Vitaal zijn

dat willen we toch allemaal?

 

SCROLL OMLAAG

strategisch beleidsplan

INNOVO heeft in 2015 de strategische visie gepresenteerd voor de periode 2015-2020. Onder de titel Vertrouwen-Verbinding-Vakmanschap, werken wij voor goed onderwijs voor onze leerlingen, onze medewerkers en onze omgeving.

De missie en de besturingsfilosofie zijn vertaald in drie ontwikkellijnen Onderwijs Anders Organiseren, Vitale medewerker en Ict in het onderwijs waarbij onderwijs en personeel uiteraard het meest van belang zijn. Onze ambities en doelen op deze terreinen hebben een vertaling gekregen in een aanpak die de komende jaren in verschillende programma’s worden ontwikkeld.

programmalijn vitale medewerker

De maatschappelijke en politieke realiteit betekent dat we langer moeten doorwerken, te maken hebben met complexere leerling problematiek in de school, anders werken door krimp, etc.
Kwalitatief goed onderwijs geven en organiseren is mede daardoor een steeds complexere opdracht.
Bij het waarmaken van de missie zijn onze medewerkers allesbepalend. We hebben een opdracht om niet alleen te zorgen voor passend onderwijs voor onze leerlingen, maar ook passend onderwijs voor onze medewerkers.

Het onderwijs vraagt zeer veel van medewerkers en bij te veel collega’s op dit moment zelfs te veel. Dit is onhoudbaar op de korte, maar zeker ook de lange termijn. Daarom vinden wij het onze belangrijkste opdracht om naast het verzorgen van goed onderwijs te zorgen voor vitale medewerkers die nu, maar ook in de toekomst het werk aankunnen.

integrale aanpak

Deze opdracht vereist omdenken in de aanpak die we kiezen om dit te realiseren. Van reactief naar verankering in het totale beleid. Om vitaal (lees gezond en productief) aan het werk te zijn en plezier in het werk te houden is het nodig om over een goed werkvermogen te beschikken. Dan gaat het over de thema’s gezondheid, competenties, mobiliteit en leiderschap.

erd (eigen risicodragerschap)

Om op structurele basis resultaten te boeken is een methodische en systematische aanpak noodzakelijk. Dit schooljaar zijn voornamelijk belangrijke voorwaardelijke stappen gezet. Het afscheid van het vervangingsfonds en het aanvragen van het eigen risicodragerschap (ERD) per 1 januari 2016 is een belangrijke stap voor INNOVO. Het ERD schept de beleidsmatige en financiële ruimte om naast curatieve maatregelen ook preventief vervangersbeleid te ontwikkelen. Het ERD betekent wel dat we nu zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten van het vervangingsbeleid, zowel voor de meevallers, maar ook voor de tegenvallers! Actief aan de slag gaan met het terugdringen van de vervangingsbehoefte n.a.v. verzuim heeft dus hoge prioriteit.

flexforce

Het ERD-schap heeft mede er voor gezorgd dat per april 2016 85 nieuwe collega’s zijn geworven voor de INNOVO flexforce. Dit zijn medewerkers met (uiterlijk per 1-1-2017) zicht op een min-max contract voor onbepaalde tijd.

gezondheid

Op het thema gezondheid zijn stappen gezet in de ontwikkeling een regeling voor medewerkers, ouder dan 60 jaar, om binnen maximaal twee jaar gezond uit dienst te treden, door gedurende de twee jaar 50% te werken, met behoud van 70% salaris en 100% pensioenopbouw. Deze 50-70-100 regeling (generatiepact INNOVO), ligt nu ter instemming voor bij de PGMR.

In september wordt voor leidinggevenden een kick-off georganiseerd, waarbij het belang van preventie voorop komt te staan. Bijvoorbeeld door slimmer gebruik te maken van de mogelijkheden binnen het taakbeleid om te differentiëren naar inzet. Maar leidinggevenden krijgen ook toelichting over wat het ERD betekent voor het vervangingsbeleid. Wanneer is iemand volledig ziek, wat betekent een gedeeltelijke herstel advies? Ook hier geldt weer dat er meer ruimte is voor maatwerk.

ontwikkelen en bewegen

Vitale medewerkers denken actief na over hun loopbaan en hun eigen welbevinden. Door loopbaantrajecten, aangeboden via het regionaal talentcentrum Zuid-Limburg (RTC), hebben 38 collega’s coaching en advies gekregen.
De visie achter het RTC is dat ontwikkeling de basis vormt voor bewegen (mobiliteit). INNOVO medewerkers worden via het RTC ook in staat gesteld om zelf regie te nemen in hun loopbaan.

Zo is het RTC ook ingezet in de werving en selectie van de Flexforce. In het nieuwe schooljaar zal onderzocht worden of ook het interne mobiliteitsproces via het RTC gefaciliteerd kan worden, om ook daar medewerkers zelf in staat te stellen om die plek in de organisatie te vinden die het best aansluit bij de eigen behoeften en ontwikkeling.
Het RTC zal gestaag verder worden uitgebouwd en volgend jaar zullen INNOVO medewerkers  betrokken en geïnformeerd worden.

Erik Heijdendael, programmamanager programmalijn “de Vitale medewerker”