so/vso De Pyler

Het jaar van
de verbinding

SCROLL OMLAAG

Eén van de kernwaarden van INNOVO gaat over professionaliteit: keuze voor vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Als het gaat om vertrouwen en vakmanschap hadden we als school het afgelopen jaar genoeg te doen. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard, maar anders dan het spreekwoord zegt, herstelde het onderling vertrouwen gelukkig snel binnen De Pyler en konden we vol inzetten op het maken van verbinding, zowel in- als extern.

Verbinding en samenwerking met ketenpartners is voor een gespecialiseerde school als De Pyler essentieel. Het is een voorwaarde om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte ‘onderwijs met zorg’ te bieden en hen uiteindelijk te begeleiden naar een goede en passende plek in het vervolgonderwijs en in onze samenleving.

Een paar voorbeelden van ‘verbindende’ activiteiten
  • Samen met andere gespecialiseerde scholen brachten wij onze doelgroepen en arrangementen in kaart. Dit hielp bij het aanscherpen van de ondersteuningsprofielen om tijdens knooppuntgesprekken snel duidelijkheid te krijgen welke school voor welke leerling het beste past. We hebben dit traject afgerond en de uitkomsten worden in het volgend schooljaar gebruikt als ‘uitgewerkt voorbeeld’ voor de doelgroep- en arrangementenbeschrijvingen van de andere gespecialiseerde scholen. Zo komen wij tot een volledig dekkend aanbod van gespecialiseerd onderwijs in de regio.
  • In overleg met de gemeente Heerlen, JENS en het samenwerkingsverband passend onderwijs (po) ontwikkelden wij een pilotproject voor meer externe zorg in de school om de integratie van onderwijs en zorg beter te realiseren. De verwachting is dat we hier het komend schooljaar mee starten.
  • Binnen INNOVO zijn we met de andere so en sbo-scholen met het Cluster s(b)o gestart om samen te werken en afstemming te vinden op het gebied van onderwijs, zorg en personeel.
    De twee aparte so-afdelingen van De Pyler zijn tot één afdeling samengevoegd om in het komend schooljaar arrangementen aan te bieden die niet uitgaan van de beperking of stoornis van de leerlingen, maar van hun mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften.
  • De afdeling vso heeft samen met het samenwerkingsverband vo en de andere v(s)o-scholen in de regio hard gewerkt aan het zogeheten ‘breed schakelen’. Door het ‘breed schakelen’ worden vo-scholen ondersteund en kunnen waar mogelijk vso-leerlingen worden teruggeplaatst naar het vo. De verbondenheid van de vo-scholen bij het realiseren van passend onderwijs wordt hiermee vergroot.
  • Voor de examinering van onze mbo-leerlingen binnen het vso werken we op een nieuwe manier samen met het Vista College. Deze samenwerking wordt volgend schooljaar nog intensiever.

“We staan als directie stil bij het afgelopen jaar en met name bij het in verbinding blijven in tijden van corona.”

Het coronavirus maakte een bijzonder jaar nog meer bijzonder, maar gelukkig konden we ook in de periode dat de school gesloten was profiteren van het onderling gegroeide vertrouwen en de goede interne en externe relaties. We staan als directie stil bij het afgelopen jaar en met name bij het in verbinding blijven in tijden van corona. Vanaf half maart hebben we, net als alle andere scholen van INNOVO, uit alle macht geprobeerd het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen voort te zetten. Uitgangspunt was steeds dat we het samen moesten doen, met de leerlingen, met de ouders, met de externe ketenpartners en als collega’s onderling. We hebben voortdurend gezocht naar mogelijkheden om de fysieke afstand, die we noodgedwongen in acht moesten nemen, te overbruggen.

van links naar rechts
Jim Bijlstra, directeur
Nathalie Leers, adjunct-directeur
Bob Hillebrand, adjunct-directeur
Frank Offermans, adjunct-directeur

Uitspraken van de adjunct-directeuren

“Ik heb alle collega’s gebeld in de beginperiode en gevraagd hoe het met hen ging en met hun gezin. Deze persoonlijke aandacht werd erg gewaardeerd, mede omdat er best veel stress was over de gezondheid en over hoe het verder zou gaan met het werk. Later heb ik gemerkt dat de collega’s richting leerlingen hetzelfde deden; bellen, mailen, kaartje sturen of op een andere manier het contact onderhouden.”

“Het gebruik van Microsoft Teams heeft enorm geholpen om goed in contact te blijven met collega’s. Gelukkig, we zien elkaar weer!, was een veelgehoorde uitspraak. Het grappige was dat de videovergadering altijd stipt op tijd begonnen; op school is dat wel eens anders.”

“Vond het mooi om te zien hoe de collega’s onderling het contact onderhielden en samen afspraken maakten over de verdeling van het werk. Hierbij werd echt rekening gehouden met ieders kwaliteiten. Zo werd de fietsliefhebber ingezet om huiswerk langs te brengen bij sommige leerlingen, terwijl een andere collega bezig was om filmpjes op te nemen.”

“Ook de inzet van het beeldbellen voor leerlingen was een mooie manier om contact te houden. Onze vso-leerlingen hebben soms moeite met de planning en/of de motivatie. We hebben diverse keren leerlingen wakker gebeld, die vervolgens op de rand van hun bed aan het onderwijs deelnamen. We waren overigens blij dat ze meededen.”

“Er is geregeld contact geweest met ouders en zorginstellingen over bepaalde leerlingen die het moeilijk hadden. Ook ouders hadden het soms moeilijk en dan hielpen we zo goed mogelijk via de telefoon. Ik heb het idee dat het wederzijdse begrip en respect is gegroeid. Eén moeder zei me: ‘mij lukt het al niet om die ene een beetje in het gareel te houden, ik snap niet hoe jou dat lukt met 12 in een groep; ik zou niet graag niet jouw schoenen staan’.”

Nu de leerlingen weer op school zijn en wij ze weer volledig in beeld hebben, durven wij te zeggen dat de leerlingen er in cognitief opzicht niet (of niet veel) op achteruit zijn gegaan. We gaan, zeker nu ook het vso weer volledig opengaat, met vertrouwen het nieuwe schooljaar in én op de ingeslagen weg verder.

Scroll naar boven